Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – 7 marca 2020 r.

INFORMACJA
Zarząd Stowarzyszenia Promocji Zdrowia QIGONG – Lecący Żuraw
im. Liu Zhogchuna
informuje, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
odbędzie się w Szczyrku
w HOTELU PANORAMA ul. Wczasowa 20, 43-370 Szczyrk,
7 marca 2020 r. (sobota) o godz. 1000,
w przypadku braku kworum, w wyżej podanym terminie, w tym samym dniu o godz. 10.30.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Odczytanie pełnomocnictw.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Wybór Prezydium Walnego Zebrania: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.
 5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i innych w miarę potrzeb.
 6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania.
 7. Rozpatrzenie „Sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2019 rok” oraz „Sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia z działalności w roku 2019”.
 8. Rozpatrzenie „Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia z wyników oceny Sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2019”.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2019 rok” oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2019”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie Walnego Zebrania.
Zarząd Stowarzyszenia Promocji Zdrowia QIGONG-Lecący Żuraw im. Liu Zhongchuna
Uwaga!
Uwzględniane będą wyłącznie pisemne pełnomocnictwa.