Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – 11 września 2021 Jelcz-Laskowice

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia!

Zarząd Stowarzyszenia Promocji Zdrowia QIGONG-Lecący Żuraw

im. Liu Zhogchuna

zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które

odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia w Jelczu-Laskowicach,

w sali konferencyjnej ul. Hirszfelda 10 A, pierwsze piętro,

55-220 Jelcz-Laskowice,

11 września 2021 r. (sobota) o godz. 13.00, w przypadku braku kworum, w wyżej podanym terminie, w tym samym dniu o godz. 13.30.

INFORMACJA

 1. Zarząd Stowarzyszenia zamierzał zwołać Walne Zebranie Członków we wrześniu br. na planowanym obozie w Rogowie k/Kołobrzegu.
Z uwagi na przesunięcie terminu obozu na październik br. oraz w związku z koniecznością zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2020” przez Walne Zebranie Członków najpóźniej do 30 września 2021 r. (Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r.) Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję odbycia Walnego Zebrania Członków w podanym terminie w siedzibie Stowarzyszenia.
 1. Zarząd Stowarzyszenia zwraca się z prośbą do Członków, żeby w przypadku niemożliwości przybycia na Walne Zebranie, udzielić pełnomocnictwa osobie, która będzie uczestniczyła w Walnym Zebraniu.

W Walnym Zebraniu Członków deklarują uczestnictwo i wyrażają zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa między innymi:

Prezes Zarządu – Tomasz Milewski, Wiceprezes Zarządu – Janusz Wyrwalski, Sekretarz – Halina Markiewicz, Maria Adydan- sekretarz Komisji Rewizyjnej.

Oryginały pełnomocnictw, wg załączonego wzoru, należy przesyłać na adres siedziby Stowarzyszenia tj. Halina Markiewicz ul. Hirszfelda 2 „B” m.2, 55-220 Jelcz-Laskowice lub skan pełnomocnictwa e:mail: tininka@o2.pl

pelnomocnictwo_wzor

 1. Uwzględniane będą wyłącznie pisemne pełnomocnictwa.
 2. Do informacji o zwołaniu Walnego Zebrania Członków, Zarząd dołącza nw. materiały, które zostały przyjęte przez Zarząd i ocenione przez Komisję Rewizyjną:

 • „Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2020” (Wprowadzenie… i Uproszczony Bilans…).

 • „Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2020”.

 • „Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia z wyników oceny Sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2020 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2020”

 • Projekty Uchwał:

  • UCHWAŁA Nr 1 WZ w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia QIGONG-Lecący Żuraw im. Liu Zhongchuna za 2020 rok”,

  • UCHWAŁA Nr 2 WZ w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia Promocji Zdrowia QIGONG-Lecący Żuraw im. Liu Zhongchuna z działalności w roku 2020″,

  • UCHWAŁA Nr 3 WZ w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2020 roku.

  • Wzór pełnomocnictwa. pelnomocnictwo_wzor

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.

 2. Odczytanie pełnomocnictw.

 3. Przedstawienie porządku obrad.

 4. Wybór Prezydium Walnego Zebrania: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.

 5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i innych w miarę potrzeb.

 6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania.

 7. Rozpatrzenie „Sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2020 rok” oraz „Sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia z działalności w roku 2020”.

 8. Rozpatrzenie „Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia z wyników oceny Sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2020 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2020”.

 9. Podjęcie uchwał w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2020 rok” oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2020”.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.

 11. Wolne wnioski.

 12. Zamknięcie Walnego Zebrania.

                                       Zarząd

                                                                Stowarzyszenia Promocji Zdrowia

QIGONG-Lecący Żuraw im. Liu Zhongchuna

Jelcz-Laskowice,17 sierpnia 2021 r.