KLAUZULA INFORMACYJNA o PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO) ORAZ INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia QIGONG-Lecący Żuraw

im. Liu Zhongchuna

z siedzibą w Jelczu-Laskowicach

informuje:

 1. Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. urz. UE L 119,s.1) tzw. RODO – Stowarzyszenie Promocji Zdrowia QIGONG-Lecący Żuraw im. Liu Zhongchuna z siedzibą w Jelczu-Laskowicach oświadcza, że jest Administratorem Państwa danych osobowych.

 2. Stowarzyszenie nie wyznaczyło przedstawiciela, inspektora danych osobowych.

 3. Dane osobowe, które Stowarzyszenie posiada – przetwarza, celu realizacji zadań statutowych.

 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest deklaracja członkowska, karta zgłoszeniowa na obóz/warsztat, lub dobrowolna zgoda wyrażona na piśmie.

 5. Posiadane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem danych ujętych w kartach zgłoszeniowych na obóz/warsztat, w celu realizacji obozu/warsztatu, oraz nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 6. Okres przechowywania posiadanych danych osobowych upływa po ustaniu przydatności do celów archiwalnych.

 7. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uzyskania członkostwa Stowarzyszenia oraz organizacji jego pracy.

 8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

  1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,

  2. aktualizacji (poprawienia) danych,

  3. usunięcia danych,

  4. ograniczenia przez Stowarzyszenie przetwarzania danych,

  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ,ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa,

  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, co nie będzie skutkowało na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wykazując zrozumienie dla potrzeb osób niepełnosprawnych, Stowarzyszenie wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom.

Wypracowujemy rozwiązania umożliwiające komunikację i przekazanie informacji o naszej działalności.

Stowarzyszenie, na zapytanie osoby niepełnosprawnej, udostępnia niezbędne informacje w postaci telefonicznej, papierowej lub elektronicznej lub za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, nie później jak w terminie 7 dni.

Jeżeli zachowanie tego terminu jest niemożliwe, będziemy zawiadomić o tym pytającego i realizować jego wniosek w maksymalnym terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia zapytania.