Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (WZC)

INFORMACJA

Zarząd Stowarzyszenia Promocji Zdrowia QIGONG-Lecący Żuraw

im Liu Zhongchuna

informuje, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (WZC)

odbędzie się w Szczyrku w Hotelu PANORAMA, 43-370 Szczyrk, ul. Wczasowa 20.

16 marca 2024 r. (sobota) o godz. 1000. W przypadku braku kworum, w wyżej podanym terminie,

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się w tym samym dniu, o godz. 1030.

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.

 2. Odczytanie pełnomocnictw.

 3. Przedstawienie porządku obrad.

 4. Wybór Prezydium Walnego Zebrania: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.

 5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i innych w miarę potrzeb.

 6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania.

 7. Rozpatrzenie „Sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2023 rok” oraz „Sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia z działalności w roku 2023”.

 8. Rozpatrzenie „Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia z wyników oceny Sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2023 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2023”.

 9. Podjęcie uchwał w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2023 rok” oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2023”.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.

 11. Wolne wnioski.

 12. Zamknięcie Walnego Zebrania. Zarząd Stowarzyszenia Promocji Zdrowia QIGONG-Lecący Żuraw im. Liu Zhongchuna

 1. Uwzględniane będą wyłącznie pełnomocnictwa uzgodnione z osobą, której udzielone zostanie pełnomocnictwo i opatrzone własnoręcznym podpisem osoby udzielającej pełnomocnictwa, w tym dokumenty zeskanowane.