Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – Szczyrk, HOTEL PANORAMA – 9 marca 2019 r.

INFORMACJA

Zarząd Stowarzyszenia Promocji Zdrowia QIGONG-Lecący Żuraw im. Liu Zhogchuna

informuje, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

odbędzie się w Szczyrku w HOTELU PANORAMA ul. Wczasowa 20, 43-370 Szczyrk, 9 marca 2019 r. (sobota) o godz. 10.00, w przypadku braku kworum, w wyżej podanym terminie, w tym samym dniu o godz. 1030.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.9 marca 2019 r. (sobota) o godz. 1000

 2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.

 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

 4. Wybór Komisji Wnioskowej.

 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania.

 6. Przedstawienie porządku obrad.

 7. Rozpatrzenie „Sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2018 rok” oraz „Sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia z działalności w roku 2018”.

 8. Rozpatrzenie „Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia z wyników oceny Sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2018 oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2018”.

 9. Podjęcie uchwał w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2018 rok” oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2018”.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.

 11. Wolne wnioski.

 12. Zamknięcie Walnego Zebrania.

Zarząd

Stowarzyszenia Promocji Zdrowia

QIGONG-Lecący Żuraw im. Liu Zhongchuna

Uwaga!

Uwzględniane będą wyłącznie pisemne pełnomocnictwa.