Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (WZC)

INFORMACJA

Zarząd Stowarzyszenia Promocji Zdrowia QIGONG-Lecący Żuraw im Liu Zhongchuna

informuje, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (WZC)

odbędzie się w Szczyrku w Hotelu PANORAMA, 43-370 Szczyrk, ul. Wczasowa 20.

5 marca 2022 r. (sobota) o godz. 1000. W przypadku braku kworum, WZC odbędzie się w drugim terminie, w tym samym dniu o godz. 1030.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.

 2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.

 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania.

 5. Przedstawienie porządku obrad.

 6. Rozpatrzenie „Sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2021 rok” oraz „Sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia z działalności w roku 2021”.

 7. Rozpatrzenie „Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia z wyników oceny Sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2021 oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2021”.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2021 rok” oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2021”.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.

 10. Podjęcie uchwał w sprawie: ustalenia liczby członków Zarządu oraz sposobu głosowania (tajny lub jawny) nad wyborem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 1. Wybór Zarządu.

 2. Wybór Komisji Rewizyjnej.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie: wprowadzenia zmian do Statutu Stowarzyszenia.

 4. Wolne wnioski.

 5. Zamknięcie Walnego Zebrania.

Zarząd

Stowarzyszenia Promocji Zdrowia

QIGONG-Lecący Żuraw im. Liu Zhongchuna

Uwaga!

1). Z materiałami dot. pkt. 6,7 porządku obrad oraz projektami uchwał, będzie można zapoznać się przed Walnym Zebraniem Członków w Hotelu Panorama od 25.02.2022 r.

2). Uwzględniane będą wyłącznie pełnomocnictwa uzgodnione z osobą, której udzielone zostanie pełnomocnictwo i opatrzone własnoręcznym podpisem osoby udzielającej pełnomocnictwa, w tym dokumenty zeskanowane.

pelnomocnictwo_wzor