Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Promocji Zdrowia QIGONG – Lecący Żuraw

Zarzad Stowarzyszenia Promocji Zdrowia QIGONG-Lecący Żuraw zaprasza w dniach 12-14.04 2018 r. na warsztat, który odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowym „Nagórzyce” w Swolszewicach Małych koło Tomaszewa Mazowieckiego.

14 kwietnia br. odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z niżej podanym porządkiem obrad

INFORMACJA

Zarząd Stowarzyszenia Promocji Zdrowia QIGONG-Lecący Żuraw
informuje, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowym „Nagórzyce” w Swolszewicach Małych koło Tomaszewa Mazowieckiego.
14 kwietnia 2018 r. (sobota) o godz. 1000, w przypadku braku kworum, w wyżej podanym terminie, w tym samym dniu o godz. 1030.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjno-Mandatowej.
 4. Wybór Komisji Wnioskowej.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania.
 6. Przedstawienie porządku obrad.
 7. Rozpatrzenie „Sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2017 rok” oraz „Sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia z działalności w roku 2017”.
 8. Rozpatrzenie „Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia z wyników oceny Sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2017 oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2017”.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2017 rok” oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2017”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie: ustalenia liczby członków Zarządu oraz
sposobu głosowania (tajny lub jawny) nad wyborem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 1. Wybór Zarządu.
 2. Wybór Komisji Rewizyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian Statutu Stowarzyszenia.
 4. Podjecie uchwały w sprawie: zatwierdzenia „Kodeksu Instruktora”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia z 28 maja 2016 roku – o czystości formy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia Stowarzyszenia do Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie Walnego Zebrania.
Zarząd
Stowarzyszenia Promocji Zdrowia
QIGONG-Lecący Żuraw
Uwaga!
1). Materiały dot. pkt. 14, 15 i 16 porządku obrad dostępne będą na stronie Stowarzyszenia www.qigong.org.pl oraz w całości będą wyłożone przed Walnym Zebraniem w Ośrodku „Nagórzyce” od 12.04.2018 r.

STATUT zmiany Załącznik do uchwały2018 Nagórzyce

Kodeks Instruktora

Projekt zmiany Uchwały o Czystości Formy

2). Uwzgędniane będą wyłącznie pisemne pełnomocnictwa.
Z OKAZJI ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH ZARZĄD STOWARZYSZENIA PRZESYŁA ŻYCZENIA ZDROWYCH RADOSNYCH I WIOSENNYCH ŚWIĄT!!!